Tariefstructuur voor afvalwater

Informatie over de aanrekening van de saneringsbijdrage en -vergoeding vind je hier.

Saneringsbijdrage voor afvoer en zuivering

Vanaf 2005 bevat de drinkwaterprijs de kosten voor de afvoer en zuivering van het geleverde water:

  • de gemeentelijke bijdrage voor de afvoer, de aanleg en het onderhoud van rioleringen, kleine waterzuiveringsinstallaties (kwzi’s) en grachten (de afvoer van het afvalwater en hemelwater). Wat je betaalt is afhankelijk van de gemeente.
  • de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van afvalwater. Er is één tarief voor Vlaanderen. Heffingsplichtige bedrijven betalen een tarief dat rekening houdt met de vuilvracht van hun afvalwater.

Woon je in een zogenaamde rode cluster, dan kan je niet aangesloten worden op de openbare saneringsinfrastructuur. Je zal dan zelf moeten instaan voor het zuiveren van het eigen afvalwater. Je gemeente of rioolbeheerder kan in bepaalde situaties de zorg voor het aankopen, plaatsen en onderhouden van zulke IBA’s overnemen. U betaalt in dat geval een bijdrage voor individuele sanering (BIS) of een jaarlijkse exploitatiekost.

Saneringsvergoeding voor afvoer en zuivering

Private waterwinners betalen een saneringsvergoeding voor afvoer en zuivering.

Kleinverbruikers

Als kleinverbruiker ben je niet verplicht een aangifte in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en beschik je over een niet-bemeterde winning. Je dient wel het gebruik van een private waterwinning te melden aan VMM via een formulier dat je kan vinden via volgende link: https://www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden

Gemeentelijke vergoeding voor afvoer

Aanrekening

Binnen de nieuwe tariefstructuur vanaf 1 januari 2016 wordt rekening gehouden met een vaste component (30,00 euro per jaar) en een variabel gedeelte per m³.

Het tarief per m³ van de gemeentelijke saneringsvergoeding is gelijk aan het basistarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater. Op de saneringsvergoeding is 21% BTW van toepassing.

De verbruiksgegevens worden forfaitair berekend :

  • een natuurlijke persoon met private waterwinning en leidingwater : 10 m³ per gedomicilieerde persoon (*) per jaar voor de private waterwinning, op het leidingwater betaal je een gemeentelijke saneringsbijdrage
  • een natuurlijke persoon met enkel een private waterwinning : 30 m³ per gedomicilieerd persoon (*) per jaar
  • een rechtspersoon : 500 m³ / jaar

 (*) gedomicilieerd persoon: persoon ingeschreven in het rijksregister op 1 januari van het heffingsjaar (jaar volgend op het verbruiksjaar) volgens de info van VMM.

Kortingen, vrijstellingen en compensaties

Lees deze info op onze site.

Bovengemeentelijke vergoeding voor zuivering

Voor de bovengemeentelijke sanering betaal je een heffing voor de zuivering van het afvalwater via de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Grootverbruikers

Je bezit een private waterwinning voor professioneel gebruik, je hebt een bemeterde winning en je bent verplicht om elk jaar voor 15 maart een aangifte bij VMM in te dienen. 

Gemeentelijke vergoeding voor afvoer

Voor de gemeentelijke sanering rekenen wij een gemeentelijke saneringsvergoeding aan voor het afvoeren van water van de private waterwinning. Dit is een vast tarief per m³ water uit de private winning en kan verschillen van gemeente tot gemeente. Het tarief per m³ van de gemeentelijke saneringsvergoeding is gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater. Op de saneringsvergoeding is 21% BTW van toepassing.

Bovengemeentelijke vergoeding voor zuivering

De aangerekende vergoeding hangt af van de vervuilingseenheden die berekend worden door VMM. Via volgende link vind je informatie over de berekening van de vervuilingseenheden: https://www.vmm.be/water/heffingen/bereken-je-heffing/berekening-voor-bedrijven-en-instellingen#section-1

Tot eind 2013 rekende VMM via een heffingsbiljet de bovengemeentelijke vergoeding (of heffing op waterverontreiniging) aan voor de kosten van de zuivering. Door een wijziging in wetgeving is, vanaf het kalenderjaar 2014, niet langer de VMM, maar wel Pidpa, belast met de aanrekening van de bovengemeentelijke saneringsvergoeding. Op deze manier kan ook de saneringsvergoeding voor zuivering door jouw bedrijf als fiscaal aftrekbare kost in rekening gebracht worden.

Aanrekening

Vanaf verbruiksjaar 2014 worden beide saneringsvergoedingen (voor afvoer en zuivering) samen aangerekend op één (voorlopige) aanrekening van Pidpa. De aanrekening gebeurt op basis van de laatste gegevens die VMM aan ons heeft overgemaakt.

Compensatie

Compensatie kan toegekend worden volgens de regelgeving die u kan raadplegen via volgende links: