IBA (individuele behandeling afvalwater)

foto planten IBAIs je woning gelegen in een zone waar de gemeente geen rioleringsnetwerk uitbouwt, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden. Pidpa kan je hierbij helpen door het plaatsen van een Individuele BehandelingsInstallatie voor Afvalwater (IBA).

Zones waar geen rioleringsnetwerk wordt uitgebouwd, zijn aangeduid als rode clusters in het zoneringsplan. Of je woning gelegen is in een rode zone, vind je terug op volgende locatie:  https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan.

Als Pidpa in je gemeente instaat voor de plaatsing en het beheer van IBA’s, kunnen wij zorgen voor de aankoop, de plaatsing, de controle en het onderhoud van een IBA. Om te weten of deze optie ook geldt bij jou, klik je op jouw gemeente.

Aanvragen informatie IBA

 

Hier zie je hoe we de plaatsing van een IBA aanpakken.

voorwaarden: 

Enkel gebouwen met huishoudelijk afvalwater komen in aanmerking. Voor gebouwen met gemengd verbruik, zoals landbouwbedrijven, dagverblijven, restaurants en kleine industriële bedrijven wordt enkel de behandeling van huishoudelijk afvalwater in aanmerking genomen.

Een IBA werkt bij voldoende debiet. Bij woningen die niet permanent bewoond zijn, kan het debiet te laag liggen om een goede werking te garanderen. Een voorbeeld zijn weekendverblijven waar geen permanente bewoning is.

Tot slot komen illegale of niet-vergunde woningen niet in aanmerking.

procedure: 

Ga je (ver)bouwen in een rode clusterzone, neem dan contact op met Pidpa. Voor bestaande woningen in een rode cluster neemt Pidpa zelf contact op. Wij komen ter plaatse om de situatie te bekijken en een aantal praktische afspraken te maken.

Zo moet de locatie van de IBA makkelijk bereikbaar zijn voor onze medewerkers, moet je het huishoudelijk afvalwater verzamelen in een voldoende grote voorbezinktank of septische put, dien je het regenwater af te koppelen van het afvalwater, moet je zelf de toevoer- en afvoerleidingen en electriciteitskabel aanleggen, enz. Om de afspraken sluitend te maken sluiten we een overeenkomst af met de betrokken eigenaar.

bedrag: 
  • Wanneer Pidpa de IBA plaatst voor de zuivering van je drinkwater, betaal je hetzelfde als wanneer je zou aansluiten op de riolering: een eenmalig aansluitrecht, vastrecht op jaarbasis en een saneringskost per verbruikte m³ drinkwater. Deze saneringskost heet Bijdrage Individuele Sanering (BIS) en vervangt de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Indien de IBA drinkwater zuivert, betaal je 6% BTW.
  • Wanneer Pidpa de IBA plaatst voor de zuivering van eigenwater, betaal je een eenmalig aansluitrecht, vastrecht op jaarbasis en een forfaitaire saneringskost aan 30m³ per gedomicilieerd persoon. Deze saneringskost heet Vergoeding Individuele Sanering (VIS). Indien de IBA enkel eigenwater zuivert, betaal je 21% BTW.
  • Wanneer Pidpa de IBA plaatst voor de zuivering van je drinkwater en eigenwater, betaal je een eenmalig aansluitrecht, 1x vastrecht op jaarbasis, een saneringskost per verbruikte m³ drinkwater en een forfaitaire saneringskost aan 10m³ per gedomicilieerd persoon voor het eigenwater. Je ontvangt een aparte factuur voor drinkwater en eigenwater.  Voor drinkwater betaal je 6% BTW, voor eigenwater 21%.

Kies je ervoor om zelf een IBA te plaatsen, dan betaal je de volledige investerings-, onderhouds- en beheerskost. Je kan mogelijk aanspraak maken op een ecologische vrijstelling of compensatie. Wanneer je het onderhoud en het beheer van een bestaande IBA overdraagt aan Pidpa, betaal je dezelfde prijs per verbruikte m³ water als de nieuwe IBA’s. Je hoeft geen aansluitrecht te betalen.

Woningen met IBA’s die niet in een rode cluster liggen, worden op termijn aangesloten op de nog aan te leggen riolering. Indien je kon genieten van een vrijstelling op de saneringsbijdragen, dan vervalt deze na verloop van tijd.

Je kan beslissen om zelf in te staan voor de eigen IBA of het onderhoud en het beheer van een bestaande IBA over te dragen aan Pidpa. De IBA moet wel voldoen aan de kwaliteitsvereisten van Pidpa.

Meer informatie over mogelijke vrijstellingen en compensaties vind je hier: https://www.pidpa.be/afvalwater/tarieven/vrijstellingen-compensaties.