De beschermde klant

Wie

Is een huishoudelijke klant of gezinslid van die klant (gedomicilieerd op hetzelfde adres) die:

Categorie Te bezorgen attest
van een leefloon geniet van OCMW van zijn gemeente (wet van 26/5/2002 recht op maatschappelijke integratie) OCMW
OCMW-steun ontvangt, geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen (art. 4 en 5 wet 2/1965) OCMW
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden geniet (wet 1/4/1969) en geniet van inkomensgarantie voor ouderen (wet 22/3/2001) Rijksdienst voor pensioenen
geniet van 1 van de tegemoetkomingen van wet van 27/2/1987 (tegemoetkomingen gehandicapten) FOD Sociale Zekerheid DG Personen met Handicap
een kind heeft dat getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% FOD Sociale Zekerheid DGl Personen met Handicap
geniet van financiële steun van OCMW aan persoon,  ingeschreven in vreemdelingenregister met machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd, en die door zijn nationaliteit niet beschouwd wordt als gerechtigde op maatschappelijke integratie Bewijs regelmatigheid van toestand (wet 15/12/1980) en sociale steun door OCMW van verblijfplaats
geniet van een tegemoetkoming aan gehandicapten door een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% (wet van 27/6/1969) FOD Sociale Zekerheid DG Personen met Handicap
geniet van tegemoetkoming van OCMW in afwachting van gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of tegemoetkoming voor gehandicapten (art. 37 wet verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 17/7/1994) OCMW
geniet van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde gehandicapten (art. 127 e.v. wet 22/12/1989) FOD Sociale Zekerheid DG Personen met Handicap
geniet van tegemoetkoming voor hulp aan derden (wet 27/6/1969) FOD Sociale Zekerheid DG Personen met Handicap

Een beschermde klant heeft recht op enkele bijkomende rechten:

  • een kosteloos plaatsbezoek voor opname van de jaarlijkse meterstand (op aanvraag)
  • informatie indien verbruik verhoogt met minstens 25% en met minstens 50m³
  • maandelijkse facturen (op aanvraag)
  • afbetalingsplan op maat (uitgewerkt in onderling overleg)
  • kosteloze aanmaning en ingebrekestelling
  • gratis waterscan van de woning.