Waterbedrijven bundelen hun krachten

Op 5 oktober 2021 organiseerden Pidpa en water-link, in aanwezigheid van Mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, een persmoment waar zij hun gezamenlijke toekomstplannen hebben toegelicht. Door hun krachten te bundelen willen deze bedrijven zich verder wapenen tegen de toekomstige wateruitdagingen.

 

Water wordt een ‘werkwoord’

24 uur per dag, lekker drinkwater uit de kraan bij je thuis. Een duurzame oplossing voor het afval- en regenwater. Water op maat voor de industrie. Voor velen in Vlaanderen is dat vandaag een vanzelfsprekendheid. Het waterlandschap verandert echter: waterbedrijven moeten steeds meer inspanningen leveren om aan hun opdrachten te blijven voldoen. Onze waterhuishouding is, onder meer door de klimaatverandering, ernstig verstoord met als gevolg: langdurige droogteperiodes en regelmatig te veel neerslag op te korte tijd. Voor de waterbedrijven vormt dit de uitdaging om te blijven streven naar een duurzaam evenwicht zodat ook de toekomstige generaties nog kunnen blijven genieten van voldoende, zuiver (drink)water.

Gelukkig kan Vlaanderen rekenen op ervaren en bekwame waterbedrijven. Pidpa en water-link, de twee waterbedrijven uit de provincie Antwerpen, zijn reeds meer dan 100 jaar actief in de drinkwatervoorziening en bijna twintig jaar als rioolbeheerder. Twee waterspecialisten dus met de nodige kennis en ervaring die zich engageren tot een modern, duurzaam integraal waterbeleid.

 

Samen werken maakt samen sterker!

De voorbije jaren zijn deze waterbedrijven meer en meer gaan samenwerken.

“Een eerste belangrijke stap werd gezet in 2018 toen beide partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.”, aldus André Gantman, voorzitter van water-link. “Een samenwerking die op de eerste plaats gericht was op het gezamenlijk investeren in transportinfrastructuur en dat ten belope van 42 miljoen euro.”

In het licht van de verlenging van Pidpa als opdrachthoudende vereniging, liet de raad van bestuur van Pidpa in 2020 door adviesverlener KPMG een strategische studie opmaken die mogelijke toekomstscenario’s voor het bedrijf in kaart brachten.

“Uit deze studie bleek dat een samenwerking met water-link de beste waarborg biedt voor een duurzame watertoekomst voor onze klanten en gemeenten, waarbij leveringszekerheid, service, kwaliteit en kostprijs centraal staan.”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Voor ons het sein om gesprekken aan te knopen met water-link en na te gaan hoe we de huidige samenwerking verder konden uitdiepen.”

Ondertussen zijn we nu een jaar verder en zijn er al een aantal belangrijke stappen gezet naar een fusie toe.

“Bijna vanzelfsprekend viel onmiddellijk op hoe complementair beide bedrijven aan elkaar zijn.”, aldus André Gantman. “Zij vormen een mooie aanvulling op elkaar sterktes, niet alleen qua de gebruikte bronnen (oppervlakte- en grondwater), maar ook naar hun werkingsgebied (stedelijk en landelijk) en klanten (huishoudelijk en industriëel).”

“Vandaag, 5 oktober 2021, wensen beide partijen –door het ondertekenen van een Letter of Intent- zich formeel te engageren om een fusievoorstel in het najaar van 2022 aan de vennoten voor te leggen. Het zijn immers onze vennoten die het laatste woord hebben over de toekomst van onze bedrijven.”, aldus Mieke Van den Brande.

 

Blue Deal

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, lanceerde in 2020 de ‘Blue Deal’, een actieplan dat via 70 maatregelen structureel de strijd wil aanpakken tegen droogte en waterschaarste. Om deze ambities te kunnen waarmaken is de medewerking en de inzet nodig en noodzakelijk van alle betrokkenen: particulieren, industrie, landbouw, openbare besturen,…

“Vanzelfsprekend hebben ook de waterbedrijven binnen deze Blue Deal een cruciale rol te vervullen”, aldus Minister Demir. “Zij beschikken over de nodige kennis, ervaring en middelen om de doelstellingen van de Blue Deal mee waar te maken op het terrein. Wanneer twee waterbedrijven, zoals Pidpa en water-link, dan ook de krachten willen bundelen om nog krachtdadiger te kunnen optreden binnen een duurzaam integraal waterbeleid, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.”

 

Als Pidpa en water-link de handen in elkaar slaan…

Het is reeds aangehaald: reeds geruime tijd werken Pidpa en water-link regelmatig nauw samen. In de samenwerkingsovereenkomst van 2018 werden bijvoorbeeld zo 4 projecten gedefinieerd die in het voorziene investeringsprogramma t.w.v. 42 miljoen euro zijn opgenomen.

Een van die projecten werd zojuist afgerond en is een mooi voorbeeld van hoe beide waterbedrijven, door ondersteuning te bieden aan elkaars leidingnetten, extra leveringszekerheid inbouwen voor hun klanten omdat zij nu beroep kunnen doen op twee waterbronnen, namelijk grondwater en oppervlaktewater.

Door Pidpa en water-link werd zo 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van één van de twee leidingen van de collector¹ met diameter 900 mm over een afstand van 9,8 km tussen Viersel (Pidpa) en productiecentrum NP Oelegem (water-link). Daarnaast werd een geautomatiseerd schakelpunt gebouwd in Viersel en werden de lokale connecties tussen de reinwaterkelders, pompen en de collector in NP Oelegem vernieuwd.

Dankzij dit project kan door Pidpa tot 66.000 m³ per dag aan water-link te NP Oelegem geleverd worden. In omgekeerde zin kan water-link NP Oelegem de waterproductiecentra van Pidpa te Grobbendonk, Herentals en Westerlo ondersteunen met debieten tot 100.000 m³ per dag.

¹De smeerpijp Limburg-Antwerpen was oorspronkelijk bedoeld om het afvalwater van bedrijven langs het Albertkanaal uit de provincies Limburg en Antwerpen af te voeren naar een grote waterzuiveringsinstallatie in Antwerpen. De collector is echter nooit als dusdanig gebruikt. Na afwerking van de collector in 1980 bleek immers dat de collector lekte en niet geschikt was om afvalwater te transporteren. De ‘smeerpijp’ en het zuiveringsstation werden nooit in gebruik genomen. Na meer dan twintig jaar werd besloten om de pijp te renoveren en te gebruiken om er drinkwater naar Antwerpen mee te transporteren.

 

 

Samenvatting

Vennoten van Pidpa en water-link beslissen over fusie-voorstel in het najaar van 2022

Op 5 oktober 2021 maakten Mieke Van den Brande, voorzitter Pidpa, en André Gantman, voorzitter water-link, bekend dat een voorstel tot fusie zal worden voorgelegd aan hun respectievelijke vennoten in het najaar van 2022.

“Al geruime tijd bestaat er een nauwe samenwerking tussen onze beide bedrijven.”, aldus André Gantman, voorzitter van water-link. “Twee bedrijven die bijzonder complementair zijn aan elkaar op het vlak van bronnen, manier van werken, werkingsgebied en klanten”.

Vandaag, 5 oktober 2021, wensen beide partijen –door het ondertekenen van een Letter of Intent- zich formeel te engageren om een fusievoorstel in het najaar van 2022 aan de vennoten voor te leggen.

“Het zijn immers onze vennoten die het laatste woord hebben over de toekomst van onze bedrijven.”, aldus Mieke Van den Brande.

Vanzelfsprekend past dit ganse fusietraject ook mooi binnen de contouren van de Blue Deal, het actieplan van Minister Zuhal Demir in de strijd tegen droogte en wateroverlast.

“Waterbedrijven vervullen binnen deze Blue Deal vanzelfsprekend een cruciale rol”, aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. “Zij hebben de nodige kennis en ervaring om hieraan een toegevoegde waarde te leveren. Wanneer twee waterbedrijven, zoals Pidpa en water-link, dan ook de krachten willen bundelen om nog krachtdadiger te kunnen optreden binnen een duurzaam integraal waterbeleid, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.”

Een mooi voorbeeld van wat kan gerealiseerd worden als water-link en Pidpa de handen in elkaar slaan is de renovatie van één van de twee leidingen van de collector tussen Viersel (Pidpa) en het productiecentrum NP Oelegem, die onlangs werd afgerond en de bouw van een schakelpunt.

Dit project, dat kadert in de langdurige samenwerkingsovereenkomst die beide bedrijven met elkaar afsloten in 2018, zorgt met een viertal projecten ervoor dat zij nog meer slagkracht krijgen op het vlak van de drinkwatervoorziening. Door een wederzijdse ondersteuning van elkaar leidingnetten kan nu immers worden beroep gedaan op twee bronnen, namelijk oppervlakte- en grondwater. Dankzij dit project kan Pidpa tot 66.000 m³ per dag aan water-link leveren. Anderzijds kan water-link de waterproductiecentra van Pidpa te Grobbendonk, Herentals en Westerlo ondersteunen met debieten tot 100.000 m³ per dag.