HidroRio

Kiest men voor de formule 'HidroRio', dan kiest men voor een solidair rioleringsbeheer zonder zorgen. Pidpa neemt het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk rioleringsnet over. Pidpa draagt de verantwoordelijkheid, de gemeente heeft inspraak.

De HidroRio-formule

Totaalpakket voor investeringen en exploitatie van rioleringen:

  • Wij brengen samen met de gemeente het rioleringsstelsel in kaart en bouwen het net verder uit.
  • Wij investeren en onderhouden de riolering en de huisaansluitingen, inclusief interventies en permanentie.
  • Daarnaast beheren wij de grachten die als doel hebben hemelwater van woningen af te voeren naar waterlopen.
  • Wij reinigen de straatkolken, onderhouden en exploiteren pompstations en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.
  • Het databeheer gebeurt via gespecialiseerde software.
  • Indien gewenst zorgen wij ook voor aankoop, aanleg en onderhoud van IBA’s in de rode clusters.

Partners in water

Deze formule houdt de eigendomsoverdracht in van het gemeentelijke rioleringsnet. In ruil ontvangt de gemeente een cash vergoeding, aandelen en een achtergestelde lening (die recht geeft op een jaarlijkse vergoeding).

De boekhouding voor de activiteiten ‘drinkwater’ en ‘afvalwater’ is gescheiden. Wij gaan uit van het solidariteitsprincipe.

Voor alle HidroRio-gemeenten zijn het drinkwatertarief, de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage gelijk. De gemeente kan een deel van de kosten op zich nemen onder de vorm van “derde betaler”. De planning van de investeringen gebeurt in samenspraak met de gemeente.

Pidpa draagt de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke saneringsplicht. De deelnemende gemeenten hebben medebeslissingsrecht. Zij hebben een afgevaardigde in het Adviescomité van HidroRio dat zich uitspreekt over belangrijke beleidslijnen.