in je gemeente

2150 - Borsbeek

Algemene informatie

Het Hemelwater- en droogteplan geeft vorm aan een integrale, gedragen en gebieddekende visie op het hele watersysteem in de gemeente.

De lokale besturen, andere overheden, initiatiefnemers en ontwerpers houden bij beslissingen, adviezen en ontwerpen, rekening met het hemelwater- en droogteplan.

Dit op verschillende domeinen bij o.a. de aanleg/vernieuwing van hemelwater-, zuiverings- en groeninfrastructuur, wegeninfrastructuur, gemeentelijk patrimonium, bij de uitvoering van elke water- en droogtetoets en onthardingsprojecten, bij de aanduiding van publieke grachten, bij de ruimtelijke beleidsplanning en bij het verlenen, adviseren en behandelen van omgevingsvergunningen.

Het hemelwater- en droogteplan kan geïntegreerd worden in andere gemeentelijke beleidsplannen zoals het gemeentelijk klimaat(adaptatie)plan, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.

Type

Basishemelwaterplan (basis methodiek CIW 2017)

Aanmaakjaar plan

2019-2020

Goedkeuringsdatum gemeenteraad

30/01/2021
Rapport

Het rapport hemelwaterplan met de gebiedsgerichte visie omvat adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen inzake waterschaarste en wateroverlast aan te pakken, waarbij een win-win wordt beoogd op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik,…);

In het actieplan wordt aangegeven welke acties het lokaal bestuur en verschillende actoren, zowel op korte als lange termijn, zal uitvoeren.

Gebied specifieke visie: Deelzone fiches

Voor elk van de deelzones werd een visie uitgewerkt voor het gewenste regenwaternetwerk. De brongerichte aanpak van de ladder van Lansink voor hemelwater diende hierbij als leidraad.

Zo dient worden ingezet op minimale verharding, maximaal hergebruik en maximale infiltratie- en/of buffervoorzieningen, bij voorkeur via meervoudig ruimtegebruik en met groene-blauwe bovengrondse systemen. Deze kunnen meerdere ecosysteemdiensten leveren. Naast infiltratie leveren ze ook verkoeling, recreatie, beleving en koolstofopslag (door natte natuur).

Klik op een deelzone om de pdf te downloaden

Gemeente visie: Ruimte voor Water

Een hemelwater- en droogteplan wordt opgemaakt voor het volledig grondgebied van de gemeente en beslaat zowel het publiek als privaat domein.

De voorkeur wordt gegeven aan de uitvoering van maatregelen op terrein d.m.v. natuur-gebaseerde oplossingen, die bijdragen aan zoveel mogelijk verschillende ecosysteemdiensten, en minstens aan:

  • minder verdroging;
  • minder wateroverlast;
  • verbetering van de waterkwaliteit door o.a. verbeterde werking van de waterzuiveringsinfrastructuur (minder verdunning) en het beperken van de overstortwerking;
  • meer waterbeleving in groenblauwe ruimtes;
  • meer duurzame voedselvoorziening (door ophouden van water).