Pidpa vindt uw privacy belangrijk en doet al het nodige om uw persoonsgegevens te beschermen. Meer informatie over de opdracht en werking van Pidpa vindt u op onze website https://www.pidpa.be/over-pidpa/wie-zijn-wij/bedrijfsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Pidpa wil u de best mogelijke dienstverlening bieden. Daarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig die wij van u bekomen via kanalen zoals onze websites, voorgedrukte formulieren, telefonische contacten, e-mails, mondelinge bevragingen tijdens persoonlijke klantencontacten, de loketten in de vestigingen van Pidpa, marketingcampagnes (vb. wedstrijden, enquêtes, ...), het Rijksregister (overeenkomstig de machtiging gegeven aan Pidpa bij KB dd. 19.02.2001), de gemeenten en OCMW's.

In de eerste plaats gebruiken we persoonsgegevens in functie van het uitvoeren van onze reglementaire opdracht. Het gaat dan over dossierbeheer en administratieve verwerkingen, het uitvoeren van werken en andere dienstverlening in het kader van de uitvoering van deze opdracht.

Indien we gegevens opvragen voor specifieke doeleinden die niet tot de uitvoering van de opdracht behoren, dan geven we steeds duidelijk aan waarvoor we de gegevens willen gebruiken. De gevraagde persoonsgegevens worden ook uitsluitend daarvoor aangewend. Door het verschaffen van uw persoonsgegevens aan Pidpa gaat u akkoord met de verwerking van de verstrekte gegevens.

Indien u telefonisch contact opneemt  met onze klantenservice dan kan het gesprek opgenomen worden. Dit doen we uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.

In onze gebouwen zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten en ons personeel, en voor de beveiliging van onze gebouwen. In dit verband kunnen we de beelden aan politie of justitie verstrekken.

We gebruiken cookies om het gebruik van onze websites te faciliteren, te monitoren, te analyseren en natuurlijk indien nodig te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van de website lokaal op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken, dan kan u dat in uw browser zo instellen; raadpleeg hiervoor de helpfunctie in uw browser. Hou er wel rekening mee dat bepaalde functies op de website dan mogelijk niet meer optimaal werken, of dat u ze zelfs niet meer kan gebruiken.   

 

Hoe worden de gegevens beveiligd en wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren in het beveiligde eigen ICT-centrum van Pidpa. We hanteren ISO-norm 27002 (‘Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging’) als leidraad om de beveiliging in te richten. Dit wil zeggen dat we passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om de gegevens te beschermen.

Een doorgifte van persoonsgegevens is steeds beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een specifieke verwerking die kadert binnen de doelstellingen waarvoor de gegevens zijn ingezameld. Uw persoonsgegevens zullen in principe niet worden doorgegeven aan derden die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd zijn.

Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen in volgende gevallen :

  • bij opdrachten aan dienstverleners : soms doet Pidpa een beroep op externe dienstverleners, die daarvoor toegang moeten krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. In dat geval bepaalt een schriftelijke overeenkomst waarvoor zij deze gegevens mogen gebruiken. Zij moeten deze gegevens gepast beveiligen, vertrouwelijk behandelen en mogen ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze bepaald binnen de overeenkomst.

    Voorbeelden hiervan zijn het afdrukken of verzenden van documenten, het uitvoeren van een financiële transactie, het behandelen van schuldvorderingen door incasso, het uitvoeren van een audit, het uitvoeren van werkopdrachten door een aannemer of het uitvoeren van enquêtes in functie van de optimalisatie van onze dienstverlening.

     

  • bij wettelijke verplichtingen: Pidpa geeft persoonsgegevens door aan bevoegde autoriteiten als we daartoe wettelijk worden verplicht of wanneer een doorgifte noodzakelijk is voor het algemeen belang.

.

Wat zijn uw rechten?

1. Recht op verzet van verwerking

Tegen verwerkingen in het kader van onze reglementaire opdracht kunt u geen verzet aantekenen. Alleen het beëindigen ervan stopt de hieraan gekoppelde verwerkingen. Tegen alle andere verwerkingen, kan u zich kosteloos verzetten en uw goedkeuring intrekken.

2. Recht op inzage / kopie

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verzamelen. Daarvoor stuurt u ons een gedagtekend en ondertekend formulier (zie formulier onderaan deze pagina), samen met een kopie van uw identiteitskaart. Pidpa bezorgt u dan de gevraagde persoonsgegevens, die in ons bezit zijn.

 

3. Recht op rechtzetting/verwijdering

Indien u vaststelt dat bepaalde gegevens niet juist zijn, dan kan u kosteloos deze foutieve gegevens laten corrigeren. Gegevens die niet meer van toepassing zijn, of niet noodzakelijk voor de verwerkingen, kan u laten verwijderen via het formulier onderaan deze pagina. .

4. Recht om klacht in te dienen

Indien u vindt dat uw rechten inzake privacy geschonden zijn, dan kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Pidpa is dit de VTC (Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens). Indien u een klacht wil indienen bij de VTC, dan kan u dit door een klachtenformulier in te vullen dat te vinden is op de website van de VTC . 

 

Contact opnemen voor meer informatie               

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Pidpa, dan kan u ons contacteren.

per e-mail gericht aan : privacy@pidpa.be

per brief gericht aan : Pidpa  -  t.a.v. Functionaris gegevensbescherming  

Desguinlei 246  -  2018 Antwerpen -  België

Heeft u een andere vraag? Geef uw vraag door via  www.pidpa.be/vragen  , wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

 

Wijziging aan het privacybeleid                 

We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor mogelijke wijzigingen aan de privacyverklaring. Deze tekst werd het laatst gewijzigd op 24 juni 2019.