Persmededeling algemene vergadering 28 juni 2024

‘Samenwerking’ stond in 2023 hoog op de agenda bij Pidpa. Door partners te zoeken die een meerwaarde kunnen leveren, werpt zij zich –nog meer dan vroeger- op als DE betrouwbare partner voor steden en gemeenten, industrie en gezinnen. De samenwerking met Aquafin is hiervan de exponent.

Op de algemene vergadering van 28 juni 2024 kregen de vennoten van Pidpa een overzicht van haar werkzaamheden in 2023. Afgelopen jaar werd Pidpa als modern waterbedrijf opnieuw geconfronteerd met tal van nieuwe uitdagingen en verwachtingen rond de kwaliteit van de producten en haar dienstverlening.

“Door de ondertekening van een samenwerkingsakkoord met Aquafin speelde Pidpa in op deze vraag.”, stelt Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Beide bedrijven bundelen immers nu hun krachten voor de verdere uitbouw van een duurzaam en toekomstgericht rioolbeheer in de steden en gemeenten. De sterkte van deze samenwerking zit in de complementariteit van de expertises van beide bedrijven en levert een meerwaarde op in de werking en het aanbod van Pidpa.”

Het geïntegreerd jaarverslag, dat aan de algemene vergadering werd voorgesteld, geeft een boeiend beeld van de inspanningen die Pidpa elke dag levert. Zo produceerde en leverde Pidpa elke dag meer dan 175 miljoen liter drinkwater aan haar 1,5 miljoen klanten en zorgde in 46 gemeenten voor een professioneel rioolbeheer.

De focus van haar werking lag bij de steden en gemeenten, klanten en medewerkers en gebeurde steeds met aandacht voor maatschappij en milieu. Dat vertaalde zich in een aantal initiatieven op het vlak van duurzaamheid en in acties met een sterk maatschappelijk engagement.
Een mooi voorbeeld hiervan was de aanstelling in 2023  van Pidpa als ‘ambassadeur van het jaar’ voor de sector van de maatwerkbedrijven. In haar dagelijkse werking maakt Pidpa veelvuldig gebruik van maatwerkbedrijven. Met dit ambassadeurschap draagt zij haar positieve ervaringen uit om zo nog meer bedrijven en organisaties warm te maken voor een samenwerking met deze sector.  

Ook bleef Pidpa verder investeren in een klimaatrobuuste infrastructuur en digitalisering. Zo werd onder meer gestart met de bouw van een nieuwe productie-eenheid in Oud-Turnhout. Met de vervanging van de analoge meters door een digitale versie wordt de dienstverlening verder uitgebreid en de klantbeleving vergroot. Ondertussen kan reeds meer dan 10% van onze klanten hiervan genieten.

In de geplande fusie met water-link werd tot op heden geen doorbraak bereikt. Ter herinnering: eind 2023 werden de fusiegesprekken on hold  gezet nadat een vertrouwensbreuk was ontstaan. Er werd tevens een bemiddelingspoging opgestart die evenwel ook geen resultaten heeft opgeleverd. Vandaag zijn de voorwaarden om het vertrouwen te herstellen nog steeds niet ingevuld. Ondertussen is het redelijkerwijze onmogelijk geworden om dit fusieverhaal vóór het einde van deze legislatuur op een voor beide partijen positieve manier af te sluiten. Daarom zal Pidpa nu de nodige stappen zetten met het oog op het borgen van de continuïteit door onder meer een dossier tot verlenging op te starten.

In 2023 behaalde Pidpa een algemeen positief financieel resultaat van 660.000 euro. Dit resultaat wordt bepaald door haar twee hoofdactiviteiten. De rioleringsactiviteiten van Pidpa sloten af met een positief saldo van 12,8 miljoen euro. De waterentiteit noteerde echter een verlies van 11,7 miljoen euro. Oorzaken hiervan waren onder meer het verminderd waterverbruik en de gestegen kosten van aannemers en materialen. De totale omzet voor 2023 bedraagt 284,6 miljoen euro.


Pidpa is en blijft echter een financieel gezond bedrijf waarbij dit minder resultaat vorig jaar het gevolg was van een samenloop van omstandigheden. Zo gebeurde onder meer in 2022 geen aanpassing van de watertarieven door de fusiegesprekken met water-link en werd geen consensus tussen beide bedrijven gevonden rond het indienen van een tarievendossier in 2023. Nu de focus opnieuw ligt op de continuïteit van Pidpa, werd een tariefdossier ingediend waardoor de begroting in 2025 opnieuw in evenwicht zal komen.