Waterbedrijven volgen PFAS-dossier op de voet

Persbericht Aquaflanders

Drinkwater voldoet aan 67 kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in Vlaamse normen, gebaseerd op Europese regelgeving.

De waterbedrijven controleren het drinkwater binnen dit regelgevende kader. De controles vinden plaats in de volledige keten: van de bron tot aan de kraan. In de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn, die eind 2020 is goedgekeurd, zijn nu voor het eerst ook normen vastgelegd voor perfluorverbindingen. Deze nieuwe richtlijn moet tegen eind 2022 omgezet worden in de Vlaamse wetgeving.

De waterbedrijven startten reeds met onderzoek naar de aanwezigheid van de op te volgen stoffen in het Vlaamse drinkwater. Een eerste oriënterend onderzoek in 2018, op initiatief van de bevoegde overheden, toont aan dat de waarden binnen de nu door Europa vooropgestelde norm blijven. Eind juni start een nieuwe meetcampagne met maandelijkse staalnames in alle oppervlaktewaterwinningen en de meest kwetsbare grondwaterwinningen.

Vanzelfsprekend volgen de Vlaamse waterbedrijven, in overleg met alle betrokken partijen, nieuwe ontwikkelingen en inzichten op om de kwaliteit van het kraanwater te blijven garanderen. Daarnaast volgen we de regelgeving op en nemen de gepaste maatregelen om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Tot slot pleiten we actief bij de overheid voor een strenger beschermingsbeleid voor onze waterbronnen om ervoor te zorgen dat deze bronnen niet vervuild geraken.