Kortingen, vrijstellingen en compensaties

drinkwaterKorting sociaal tarief en compensatie

 1. Korting sociaal tarief

WAT

De korting sociaal tarief bedraagt 80% op het vastrecht en het verbruik voor zowel drinkwater als afvoer en zuivering van afvalwater.

WIE

Om deze korting sociaal tarief te ontvangen, geniet jij of een inwonend gezinslid op 1 januari van dat jaar van ofwel

 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen (toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen)
 • een leefloon of levensminimum toegekend door het OCMW
 • een inkomens vervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (toegekend door de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid)
 • een tegemoetkoming hulp aan bejaarden voor personen met een handicap (toegekend door de Vlaamse Gemeenschap).

Het recht op sociaal tarief geldt voor het ganse gezin, als de gezinsleden gedomicilieerd zijn op dit adres en enkel voor het waterverbruik in de gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven).

HOE

Staat de waterfactuur op jouw naam of die van een gezinslid en wordt enkel het verbruik van het gezin, waartoe jij behoort, aangerekend (dus geen professioneel verbruik of verbruik van een ander gezin), dan verrekent Pidpa de korting sociaal tarief rechtstreeks via de factuur. Anders wordt een compensatie rechtstreeks aan het gezinshoofd uitbetaald.

Personen met hun wettelijke domicilie in een rust-, verplegings- of andere instelling of in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, worden niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin. Deze personen hebben geen recht op dit sociaal tarief maar genieten eventueel van een compensatie.

Voor personen met automatisch recht op sociaal tarief, wordt deze korting rechtstreeks in de factuur verwerkt of wordt een compensatie uitbetaald. Anders bezorg je uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar een geldig attest aan Pidpa.

Voor deze attesten kan je terecht bij:

 

2. Compensatie om sociale redenen

WAT

Je ontvangt een bedrag, ter waarde van 80% korting op het vastrecht en op een forfaitair verbruik van 30m³ (per gedomicilieerd gezinslid) voor zowel drinkwater als afvoer en zuivering van afvalwater.

WIE

Je hebt recht op een korting sociaal tarief maar deze kan niet rechtstreeks op de waterfactuur toegekend worden:

 • de waterfactuur staat niet op jouw naam of op naam van een gezinslid (bv. naam van syndicus, bedrijf,…)
 • de waterfactuur heeft niet enkel betrekking op het huishoudelijk waterverbruik van één enkel gezin (je woont bv. in een appartementsgebouw met één gemeenschappelijke watermeter).

HOE

Deze compensatie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd, rekening houdend met het aantal gezinsleden.
Als je in aanmerking komt voor een compensatie ter vervanging van de korting sociaal tarief, dan ontvang je een brief met de nodige informatie. Heb je voor eind augustus geen brief ontvangen, maar heb je toch recht op deze compensatie? Bezorg dan uiterlijk op 31 december een geldig attest aan Pidpa samen met het rekeningnummer waarop de compensatie gestort mag worden. Dit attest ontvang je via de instantie die je uitkering uitbetaalt. 

Compensatie online aanvragen

3. De beschermde klant

Meer info over de beschermde klant vind je via deze link.

 

Vrijstelling / Compensatie om ecologische redenen

1. Vrijstelling om ecologische redenen

WAT

Klanten met een vrijstelling om ecologische redenen betalen geen bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering noch een gemeentelijke bijdrage voor afvoer.

WIE

Klanten met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) in eigen beheer hebben recht op een vrijstelling om ecologische redenen indien de installatie gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens de code van de goede praktijk.

De vrijstelling geldt niet indien de IBA aangelegd is nadat de woning aansluitbaar was op de openbare saneringsinfrastructuur.

HOE

 • Je vraagt een attest bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het water geleverd wordt. Het attest heeft een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt.
 • Je bezorgt dit attest aan Pidpa binnen de 12 maanden vanaf factuurdatum.
 • Wordt de woning nadien aansluitbaar op de riolering, dan vervalt de vrijstelling na maximum 5 jaar. Je bent immers verplicht om aan te sluiten op een riolering zodra dit mogelijk is.
 • Wordt je IBA beheerd door de rioolbeheerder, dan betaal je een bijdrage voor individuele sanering of een jaarlijkse exploitatiekost.

2. Compensatie om ecologische redenen.

WAT

Je ontvangt een bedrag, gelijk aan de saneringsbijdrage voor riolering en zuivering ter waarde van 30 m³ (per gedomicilieerd gezinslid) + (vastrecht sanering - korting per gedomicilieerde). Bij klanten met een VMM dossier wordt er geen vastrecht sanering aangerekend. In deze gevallen wordt er dus ook geen vastrecht terugbetaald via de compensatie.

WIE

Je hebt recht op een vrijstelling om ecologische redenen maar de vrijstelling kan niet rechtstreeks op de waterfactuur toegekend worden.

 • de factuur staat niet op jouw naam of op naam van een gezinslid (bv. op naam van een syndicus, een bedrijf, ...)
 • de factuur heeft niet enkel betrekking op het huishoudelijk waterverbruik van één enkel gezin (je woont bv. in een appartementsgebouw met één gemeenschappelijke watermeter).

HOE

Deze compensatie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd, rekening houdend met het aantal gezinsleden.

Een compensatie ter vervanging van de vrijstelling om ecologische redenen wordt enkel toegekend op basis van een attest (zie vrijstelling).